Stop przemocy wobec kobiet

????????????????????????

Wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt to pierwszy krok na drodze do pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie – napisali w oświadczeniu członkowie Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Szacuje się, że wciąż 35 proc. kobiet na całym świecie doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia.

Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet mówimy dzisiaj po raz kolejny, że trzeba wreszcie położyć kres przemocy.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal ma miejsce codziennie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. To pogwałcenie praw człowieka jest powszechne i ma wiele różnych obliczy. Można się z nim zetknąć bez względu na pochodzenie społeczne, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, podczas uprawiania sportu i w internecie. Zjawisko to ogranicza kobietom i dziewczętom możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego: politycznej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Jedna trzecia kobiet w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej. Ponadto 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety. W krajach rozwijających się co trzecia dziewczynka wychodzi za mąż przed osiągnięciem wieku 18 lat.

Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. W ciągu ostatnich 30 lat liczba przypadków okaleczania kobiecych narządów płciowych w Afryce zmalała o 50 proc. W Azji Południowej odsetek dziewcząt wchodzących w związek małżeński w wieku poniżej 15 lat spadł o połowę. Ponadto trwająca od niedawna ogólnoświatowa akcja #metoo, która przyczyniła się do zwrócenia uwagi na rozmiary problemu napaści na tle seksualnym i molestowania seksualnego w naszych społeczeństwach, zachęciła ofiary do mówienia głośno o swoich historiach i do obrony swoich praw.

Aby raz na zawsze wyeliminować przemoc na tle płciowym, musimy poprawić edukację i ustawodawstwo i zmienić normy społeczne. Poświęciliśmy rok 2017 europejskim działaniom na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Dzięki wsparciu finansowemu, jakiego UE udziela organizacjom pozarządowym, prawnicy, lekarze, nauczyciele i policja, a także inne grupy zawodowe, są szkoleni w tym, jak wspierać ofiary i przeciwdziałać przemocy na tle płciowym.

W ramach działań poza naszymi granicami wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych uruchomiliśmy inicjatywę Spotlight, dysponującą wstępnym budżetem w niespotykanej dotąd wysokości – 500 mln euro. Inicjatywa ta polega na zwalczaniu przyczyn przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz na pomaganiu ofiarom i umożliwianiu im tworzenia bezpieczniejszych, odporniejszych, bogatszych i bardziej wolnych społeczeństw.

Wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt to pierwszy krok na drodze do pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie i dlatego znalazło się w centrum działań przewidzianych w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jest to warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.

Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działała za pośrednictwem wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje, na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby ten problem odszedł w przeszłość.

Kontekst

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. W niektórych krajach odsetek ten wynosi aż 70 proc. Fakt, że kobiety padają ofiarą przemocy i barbarzyńskich praktyk, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz zrównoważonego rozwoju, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest zatem stałe zaangażowanie w tę kwestię na całym świecie, we wszystkich państwach i regionach.

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej Rady Europy. Trwają prace nad jej ratyfikacją. Komisja wzywa te państwa członkowskie UE, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, by to zrobiły.

W zeszłym roku Komisja Europejska uruchomiła kampanię NON.NO.NEIN – Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet. Jej celem było zarówno zwiększenie wiedzy na ten temat, jak i dofinansowanie konkretnych projektów na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia aktów przemocy oraz wsparcie kobiet, które ich doświadczyły. W ramach finansowania Komisja Europejska przekazała środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.

W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska przejęła wiodącą rolę w ramach „Wezwania do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych”. W sytuacji kryzysów humanitarnych przemoc na tle płciowym jest często bardzo powszechna. Zobowiązujemy się do wspierania ofiar i zwalczania takiej przemocy. „Wezwanie do działania” zrzesza ponad 60 organizacji humanitarnych, mających wspólną misję: sprawić, by przemoc na tle płciowym została uznana za zagrażającą życiu i była zwalczana od samego początku wystąpienia kryzysu. Kobiety i dziewczęta narażone na ryzyko przemocy potrzebują natychmiastowego działania z naszej strony. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać naszą wiodącą rolę, by zwrócić uwagę na tę kwestię i przełożyć nasze wysiłki na konkretne działania w terenie.

Inicjatywa Spotlight, rozpoczęta wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych podczas 72. Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu tego roku, jest odpowiedzią na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Koncentruje się ona na przemocy domowej i przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej i na tle płciowym, na szkodliwych praktykach, kobietobójstwie, handlu ludźmi oraz wykorzystywaniu seksualnym i wyzysku ekonomicznym. Inicjatywa będzie realizowana od 2017 do 2023 r., przy inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro, a UE będzie jej głównym uczestnikiem (zob. film wideo).

Więcej informacji:

MEMO/17/4849
Rok intensywnych działań przeciwko przemocy wobec kobiet: arkusz informacyjny

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.