Polska pozwana do Trybunału za niższy VAT na sprzet medyczny oraz towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

VAT

Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku ze stosowaniem obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny i towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niezgodnym z prawem objęciem obniżoną stawką podatku VAT sprzętu medycznego przeznaczonego do użytku ogólnego i produktów farmaceutycznych. 

Zgodnie z unijną dyrektywą VAT państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny i pozostałe urządzenia, jeśli ten sprzęt i urządzenia spełniają dwa warunki. Muszą być one przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności i muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne.

Polska wykroczyła poza dopuszczalny zakres ulgi, stosując obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny przeznaczony do użytku ogólnego, jak na przykład sprzęt używany w szpitalach, oraz niektóre nielecznicze produkty farmaceutyczne, takie jak środki dezynfekujące i produkty do pielęgnacji (produkty spa).

Komisja skierowała również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce za niezgodne z prawem stosowanie obniżonej stawki VAT do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z unijnymi przepisami w sprawie VAT obniżoną stawkę VAT można stosować tylko do towarów i usług wymienionych w sposób wyczerpujący w odpowiednim wykazie. Dyrektywa nie zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, ponieważ one we wspomnianym wykazie się nie znajdują. Polskie przepisy wykraczają zatem poza założenia dyrektywy w sprawie VAT. Unijne przepisy w zakresie stawek VAT muszą być restrykcyjne przestrzegane i interpretowane w formie uzgodnionej i jednogłośnie przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Komisja, jako strażnik traktatów, wymaga od państw członkowskich, w tym Polski, przestrzegania przepisów dotyczących VAT, które same przyjęły. Stosowanie obniżonych stawek w stopniu wykraczającym poza założenia dyrektywy w sprawie VAT może doprowadzić do występowania zakłóceń konkurencji w UE. Prawodawstwo UE w zakresie obniżonych stawek VAT musi być interpretowane w sposób restrykcyjny. Zasada ta jest ugruntowana i została wielokrotnie potwierdzona przez Trybunał, ostatnio w decyzji z początku roku dotyczącej sprzętu medycznego (zob. na przykład C-360/11)

Kontekst
Polska nie wzięła pod uwagę uzasadnionej opinii Komisji ze stycznia 2013 r. (zob. MEMO/13/22 i w dalszym ciągu stosuje obniżoną stawkę VAT na sprzęt medyczny przeznaczony  do użytku ogólnego oraz do pewnych nieleczniczych produktów farmaceutycznych, takich jak środki dezynfekujące i produkty do pielęgnacji (produkty spa).

Polska nie uwzględniła również uzasadnionej opinii Komisji z lutego 2013 r. (zob. MEMO/13/22), utrzymując stosowanie obniżonej stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. W następstwie niedostosowania przez Polskę jej prawodawstwa do przepisów UE w zakresie VAT Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obydwu powyższych kwestiach.

Komunikaty prasowe dotyczące uchybień zobowiązaniom państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania znajdują się na stronie internetowej.

Aktualne informacje ogólne dotyczące środków podejmowanych w przypadkach uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich można znaleźć na stronie internetowej.

Na temat wrześniowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob.: MEMO/13/820

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/12

Kontakt
Emer Traynor – e-mail: Emer.Traynor@ec.europa.eu, tel.:+32 2 292 15 48
Natasja Bohez Rubiano – e-mail: Natasja.Bohez-Rubiano@ext.ec.europa.eu, tel.:+32 2 296 64 70

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.