Podsumowanie szczytu w Göteborgu

171128_social_summit_summary

Musimy budować Unię w oparciu o sprawiedliwe zatrudnienie, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i równe szanse – mówi przewodniczący KE Jean-Claude Juncker podsumowując szczyt społeczny w Göteborgu. Kolejnym etapem w realizacji ogłoszonego w Szwecji Filara Praw Socjalnych będzie grudniowa Rada Europejska, zaś jego finalny wymiar mamy poznać w maju 2019 roku. 

Niespełna dwa tygodnie po Szczycie Społecznym, który odbył się 17 listopada w Göteborgu, jego gospodarze – przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Szwecji Stefan Löfven – podsumowują jego wyniki.

Opublikowane sprawozdanie podsumowujące posłuży za ramy dalszych działań podejmowanych w związku ze szczytem, które rozpoczną się wraz z posiedzeniem Rady Europejskiej w grudniu. Dyskusje szefów państw lub rządów podczas szczytu pokazały, że istnieje płaszczyzna porozumienia co do potrzeby nadania Europie silnego i konkretnego wymiaru socjalnego. Istotne będą teraz dalsze działania dotyczące wyzwań na rynkach pracy i skupione na rozwoju, zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Szczyt był pierwszym ważnym etapem w debacie na temat przyszłości Europy, zgodnie z planem działania przewodniczącego Junckera na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii, a także pierwszą stacją na drodze do spotkania przywódców UE w Sybinie 9 maja 2019 r.

Z tej okazji przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział: - Szczyt Społeczny był przełomowym momentem w debacie na temat przyszłości Europy. Dał on wyraźny sygnał, że silniejszą, bardziej demokratyczną i sprawiedliwą Unię musimy budować w oparciu o sprawiedliwe zatrudnienie, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i równe szanse. Przez proklamację europejskiego filara praw socjalnych wszystkie instytucje i przywódcy UE wzięli wspólną odpowiedzialność za ochronę praw naszych obywateli w tym szybko zmieniającym się świecie. Teraz trzeba podjąć działania. Zaczniemy od grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej. Zapewniam też, że Komisja Europejska nadal odgrywać będzie ważną rolę w tych staraniach, zwłaszcza za pośrednictwem zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru.

Premier Szwecji, Stefan Löfven, dodał: - Nadszedł czas na Europę socjalną. Musimy poprawić warunki pracy i życia obywateli, a jednocześnie zwiększyć naszą konkurencyjność w globalnej gospodarce.

Uczestnicy szczytu potwierdzili, że podjęcie wyzwań stojących przed naszymi rynkami pracy na wszystkich szczeblach jest ich wspólną odpowiedzialnością. Wyrazem tego wspólnego zaangażowania jest europejski filar praw socjalnych, który proklamowały podczas szczytu Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska. W duchu zasad zawartych w filarze uczestnicy szczytu zgodzili się, że działania na rzecz konwergencji naszych gospodarek i społeczeństw powinny być podejmowane na wszystkich szczeblach, w tym również przez partnerów społecznych. Należy podjąć dalsze kroki, aby poprawić dostęp do zatrudnienia i zwiększyć liczbę pracujących kobiet i mężczyzn, zapewnić sprawiedliwe zatrudnienie i uczciwe warunki pracy oraz inwestować w ludzi, by ułatwiać im zmianę pracy, a jednocześnie uwzględniać zróżnicowanie tradycji społecznych w całej Europie.

W szczególności uczestnicy szczytu przypomnieli, że najważniejszym celem wspólnych wysiłków na wszystkich szczeblach powinno być dobro ludzi i że należy dalej rozwijać wymiar socjalny Unii w oparciu o wspólne zobowiązanie i podział kompetencji. W pierwszym rzędzie należy podjąć następujące działania:

- wdrożyć zasady i prawa określone w europejskim filarze praw socjalnych, w szczególności za pomocą europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki oraz w programach krajowych państw członkowskich na 2018 r.;
- wspierać dobrze funkcjonujący dialog społeczny na wszystkich szczeblach, w tym „nowy początek dialogu społecznego” na poziomie UE;
- przyspieszyć prace nad oczekującymi na przyjęcie wnioskami ustawodawczymi w dziedzinie polityki społecznej na poziomie UE, w tym dotyczącymi delegowania pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz europejskiego aktu prawnego w sprawie dostępności; a także być w gotowości do szybkiego rozpatrzenia przyszłych inicjatyw zapowiedzianych przez Komisję w programie prac na 2018 r.;
- podjąć dalsze działania w związku z priorytetami planu działania UE na lata 2018-2019, aby przeciwdziałać zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć oraz
- kontynuować realizację nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, w 2018 r. skupiając się w szczególności na wykonaniu zalecenia Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności dedykowanego w szczególności osobom o największych potrzebach w zakresie umiejętności.

Na posiedzeniu w grudniu Rada Europejska nawiąże do tematyki szczytu w Göteborgu i włączy kwestie wymiaru socjalnego do dyskusji w sprawie przyszłości Europy. Komisja Europejska jako współgospodarz Szczytu Społecznego kontynuować będzie swoją rolę w tych dyskusjach. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej stanowić będzie główne ramy dla dalszych działań nawiązujących do dyskusji w sprawie wymiaru socjalnego.

Kontekst

W dniu 17 listopada 2017 r. w Göteborgu europejscy szefowie państw lub rządów odbyli spotkanie z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego oraz studentami i wybitnymi ekspertami na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, zorganizowanym przez rząd Szwecji i Komisję Europejską.

Szczyt, który odbył się osiem miesięcy po uroczystości 60. rocznicy traktatów rzymskich, był wyjątkową okazją dla przywódców państw i zainteresowanych stron do dyskusji na tematy, które dotykają codziennego życia obywateli. Przyczynił się też do debaty w sprawie przyszłości UE, którą zainicjowano na szczycie w Bratysławie i której kształt nadały biała księga Komisji Europejskiej i pięć dokumentów otwierających debatę, w szczególności dokument poświęcony wymiarowi socjalnemu Europy, opublikowanych w tym roku.

Najważniejszym tematem szczytu było pytanie, w jaki sposób pobudzać wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, tworzyć miejsca pracy i wspierać równe szanse dla wszystkich kobiet i mężczyzn, jednocześnie uwzględniając wspólne wyzwania i bogactwo doświadczeń w całej Europie. Dyskusje miały wyjątkowy, otwarty i interaktywny charakter, dzięki czemu wyrażono różne punkty widzenia i przedyskutowano różne rozwiązania, zawsze biorąc pod uwagę wspólne wyzwania oraz specyfikę sytuacji i priorytetów poszczególnych państw. Transmisja strumieniowa na żywo umożliwiła wszystkim Europejczykom śledzenie dyskusji w czasie rzeczywistym. Podczas szczytu Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska wspólnie proklamowały też europejski filar praw socjalnych. W ten sposób dały stanowczy sygnał jedności i politycznego zaangażowania.

Więcej informacji:

Sprawozdanie podsumowujące Szczyt Społeczny
Strona internetowa Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego 
Uwagi do trzech sesji roboczych Szczytu Społecznego dotyczących wspierania sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu w przyszłości 
Arkusze informacyjne na temat Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego
Strona internetowa europejskiego filara praw socjalnych

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.