O klimacie w Paryżu

COP_Juncker

- Zmiany klimatyczne zmieniają naszą planetę. Nie możemy powiedzieć przyszłym pokoleniom, że nie byliśmy tego świadomi – mówił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych (COP 21) w Paryżu. Celem delegacji UE będzie osiągnięcie trwałego porozumienia, które przyspieszy globalne przekształcenie gospodarek na niskoemisyjne i odporne na zmiany klimatu. Konferencja ma zakończyć się 11 grudnia.

W przemówieniu otwierającym konferencję COP21 w Paryżu, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Zmiany klimatyczne zmieniają naszą planetę i przyczyniają się do jeszcze większych niestabilność z jakimi się borykamy. Nie możemy powiedzieć przyszłym pokoleniom, że nie byliśmy tego świadomi, bo mamy taką świadomość. Mamy świadomość zagrożeń jakie czekają na nas jutro. Wiemy, że możemy im zapobiec. Pytanie o polityczna wolę i działania. To jest tematem tej konferencji.

W konferencji uczestniczą również inni przedstawiciele KE, którzy w trakcie obrad będą uczestniczyć w obarach. Celem szczytu w Paryżu jest osiągnięcie globalnego porozumienia dotyczącego przechodzenia na niskoemisyjne gospodarki odporne na zmiany klimatyczne.

Środa 2 grudnia – komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides będzie uczestniczył w sesji poświęconej odporności gospodarek na zmiany klimatu.

W czwartek 3 grudnia komisarz Violeta Bulc weźmie udział w sesji dotyczącej przyszłości transportu.
Piątek 4 grudnia – rozmowy dotyczące finansowania walki ze zmianami klimatycznymi – z udziałem komisarza ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici. Sesja poświęcona ograniczaniu zanieczyszczenia atmosfery, w której udział weźmie Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Sobota i niedziela (5-6 grudnia) – Miguel Arias Cañete, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej będzie reprezentował UE w debacie nt. handlu uprawnieniami do emisji oraz źródeł energii odnawialnej.
Stanowisko UE

Wzrost średniej temperatury na świecie trzeba utrzymać poniżej 2°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, aby nie dopuścić do katastrofalnych skutków zmian klimatu. Dla UE nowe porozumienie musi stanowić wyraźny sygnał, że rządy krajowe są zdeterminowane, aby ograniczyć emisje w stopniu pozwalającym na utrzymanie wzrostu temperatury poniżej ustalonego limitu do końca obecnego stulecia. Zgodnie z unijną koncepcją wiarygodne porozumienie powinno zawierać:

- globalną wizję długoterminowego celu, która będzie sygnałem dla zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstw, inwestorów i ogółu społeczeństwa, świadczącym o determinacji, aby przejść na gospodarkę niskoemisyjną;
- mechanizm do regularnego monitorowania i wyznaczania bardziej ambitnych wspólnych celów;
- solidny mechanizm przejrzystości i rozliczania, dzięki któremu zainteresowane strony będą pewne, że obietnice zostaną dotrzymane. 


Finansowanie działań związanych z klimatem

UE potwierdza swoje zobowiązanie do wnoszenia wkładu w osiągnięcie wspólnego celu krajów rozwiniętych, tj. mobilizacji 100 mld dolarów amerykańskich rocznie do 2020 r. na działania dotyczące zmian klimatu w krajach rozwijających się. W ostatnim sprawozdaniu opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inicjatywę w sprawie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu wskazano, że w 2014 r. zmobilizowano 62 mld USD, dzięki czemu kraje rozwinięte znalazły się na dobrej drodze do osiągnięcia celu 100 mld dolarów amerykańskich. Największy wkład w to finansowanie miała UE.

10 listopada ministrowie finansów UE potwierdzili (IP/15/6045), że w 2014 r. UE i państwa członkowskie przeznaczyły 14,5 mld euro na publiczne finansowanie działań w związku ze zmianami klimatu (dotacje i pożyczki). Kwota ta stanowi znaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat. W latach 2014–2020 na wsparcie działań w krajach rozwijających się, w ramach publicznych dotacji z budżetu UE, zostanie przeznaczonych co najmniej 14 mld euro, średnio 2 mld euro rocznie.

Przystosowanie

UE uznaje ambitne działanie na rzecz przygotowania się na skutki zmian klimatu i reagowania na nie za zasadniczy element wyważonego porozumienia. Zarówno ograniczenie emisji, jak i przystosowanie się do zmian klimatu będą niezbędne do zarządzania ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zmian klimatu i zmniejszenia tego ryzyka, w tym zmniejszenia ryzyka strat i szkód związanych ze skutkami zmian klimatu.

Imprezy towarzyszące COP 21

UE zdecydowanie popiera plan działania Lima-Paryż – inicjatywę peruwiańskiego i francuskiego przewodnictwa COP. Celem tej inicjatywy jest wpieranie działań lokalnych. W związku z kwestiami uwzględnionymi w planie działania Lima-Paryż przygotowano program wydarzeń, w ramach których podmioty niepaństwowe, takie jak przedsiębiorstwa, miasta i organizacje, będą mogły przedstawić swoje stanowisko lub inspirujące przykłady bądź zagadnienia. Wspomniane tematy dotyczą m.in. roli lasów, transportu, budownictwa i odnawialnych źródeł energii w walce ze zmianami klimatu. W pawilonie UE na COP 21 odbędzie się ponad 100 imprez towarzyszących poruszających te codzienne tematy.

Reprezentacja UE

Luksemburska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Komisja Europejska będą wspólnie odpowiedzialne za prowadzenie w Paryżu negocjacji w imieniu UE.

Więcej informacji

Zestawienie informacji Pytania i odpowiedzi dotyczące konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu
Strona KE poświęcona konferencji w Paryżu
Strona internetowa COP 21
Nowe badanie Eurobarometru na temat stosunku opinii publicznej do kwestii zmian klimatu

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.