Europa po stronie klimatu

Klimat

Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. W uroczystości udział wzięli: przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przewodnicząca COP 21 Ségolène Royal. W ten sposób proces ratyfikacji porozumienia przez Unię Europejską została zakończony.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września przewodniczący Jean-Claude Juncker wzywał do szybkiej ratyfikacji porozumienia: - Zbyt powolne wypełnianie obietnic to zjawisko, które coraz bardziej podważa wiarygodność Unii. Weźmy na przykład porozumienie paryskie. My Europejczycy jesteśmy światowymi liderami, jeśli chodzi o działania w dziedzinie klimatu. To Europa wynegocjowała pierwsze w historii prawnie wiążące światowe porozumienie w sprawie klimatu. To Europa zbudowała ambitną koalicję, która umożliwiła zawarcie porozumienia paryskiego.­ Wzywam państwa członkowskie i ten Parlament, aby w najbliższych tygodniach – a nie miesiącach – wypełniły to zadanie. Powinniśmy być szybsi. Dziś życzenie to się spełnia.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: - Ambicje Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu przybrały dzisiaj formę konkretnych działań. Porozumienie paryskie jest pierwszym swego rodzaju i nie byłoby możliwe bez Unii Europejskiej. Dziś nadal jesteśmy liderami i udowadniamy, że Unia Europejska potrafi dotrzymać obietnic.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: - Parlament Europejski posłuchał obywateli. Unia już teraz realizuje własne zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, ale dzisiejsza szybka ratyfikacja oznacza, że będzie ono realizowane na całym świecie.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: - Naszym wspólnym zadaniem jest przechodzenie od zobowiązań do konkretnych działań praktycznych. Europa zajmuje tutaj czołową pozycję. Mamy strategie i narzędzia umożliwiające nam realizację celów, kierowanie świata na drogę czystej energii i modernizację gospodarki. Świat jedzie do przodu, a Europa siedzi pewnie za kierownicą – dumna z tego, że może przewodzić w walce ze zmianą klimatu.

Do tej pory 62 strony, odpowiadające za prawie 52 proc. emisji na świecie, ratyfikowały porozumienie paryskie. Porozumienie wejdzie w życie 30 dni po jego ratyfikacji przez co najmniej 55 stron, odpowiadających za co najmniej 55 proc. emisji na świecie. Dzięki ratyfikacji porozumienia i złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez UE przekroczony zostanie próg 55 proc. emisji, co umożliwi wejście w życie porozumienia paryskiego.

UE jest światowym liderem w działaniach w dziedzinie klimatu i odegrała decydującą rolę w tworzeniu ambitnej koalicji, która umożliwiła przyjęcie porozumienia paryskiego w grudniu ubiegłego roku. Komisja Europejska przedstawiła już wnioski ustawodawcze realizujące zobowiązanie UE do ograniczenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Kolejne etapy

Po dzisiejszym zatwierdzeniu porozumienia przez Parlament Europejski Rada może formalnie przyjąć decyzję. Równocześnie państwa członkowskie UE ratyfikują porozumienie paryskie indywidualnie zgodnie z krajowymi procedurami parlamentarnymi.

Dodatkowe informacje:

- Konkluzje Rady ds. Środowiska z nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 30 września 2016 r.
- Oświadczenie Komisji po zatwierdzeniu ratyfikacji przez ministrów
- Wniosek Komisji dotyczący ratyfikacji porozumienia paryskiego przez UE z czerwca 2016 r.
- Przeprowadzona przez Komisję ocena skutków porozumienia paryskiego dla UE z marca 2016 r.
- Przemówienie przewodniczącego Junckera na spotkaniu przywódców COP 21 w Paryżu
- Reakcja Komisji na historyczne porozumienie w dziedzinie klimatu osiągnięte w Paryżu 12 grudnia 2015 r.
- UE stawia na klimat

 

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.